Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС
Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Интродукция:

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ приема действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен проспект.
Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ издава този Етичен кодекс, спазването на който се изисква от всички онези, които съдействат за осъществяване на дейността и целите на Фондацията, за да се дефинират ясно и прозрачно ценностите и принципите, следвани и регулиращи организационната култура и поведение на Фондацията. Етичният кодекс е изявление, което определя убежденията, важни за Фондацията.
Ценностите информират и ръководят действията, които Фондация „Елена Благородна – човечността е
непреходна“ трябва да предприема при разработването на своите политики, практики и проекти.
Имиджът и репутацията са нематериални ресурси, които са неразделна част от дейността на Фондацията, като етичните цели са от съществено значение за ползотворната й дейност в обществена полза.

Обхват:

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ фундаментално залага етична стойност посредством правилата, заложени в Етичния кодекс, като тази стойност се приема за основна и регулативна с фокус към прозрачност и законност на всички дейности, свързани с Фондацията.
Етичният кодекс изисква унифициране, адаптиране и спазване на зададените норми, като събраните и отбелязани правила за поведение са задължителни за всички лица, свързани с постигането на целите на Фондация.

Етични ценности:

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ поддържа етични ценности, които са в основата на етичното мислене и поведение във връзка с дейността и взимането на решения.
• Надеждност – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ приема следните ключови качества на надеждност, които залага в Етичния кодекс:
Честност – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ предава истинно информация без подвеждащо намерение, като забранява кражба и измама.
Интегритет – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ отстоява високи морални и етични стандарти.
Сигурност – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изпълнява обещания и ангажименти, избягва недобросъвестните извинения, поддържа договори и задължения.
Лоялност – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ насърчава интересите на Фондацията, свързани с осъществяването на нейните цели в обществена полза, като защитава поверителната информация.
Уважение – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ насърчава и почита основните ценности, права и достойнства на хората, като третира хората с внимание, спазвайки човешкия фактор.

Фондация Елена-Благородна – човечността е непреходна“ категорично отхвърля заплахите, злоупотребата, принудата или насилието.

• Справедливост – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ приема тази стойност, която съблюдава процеса на безпристрастност и равенство.
• Отговорност – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ приема следните ключови качества на отговорност, които залага в Етичния кодекс:
Отчетност – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ приема отговорност за действията си.
Самоконтрол – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ задължава към упражняване на самоконтрол и дисциплина всички лица, свързани с дейността на Фондацията, като не толерира импулсивността да пречи на изпълнението на задълженията.
• Грижа – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ приема тази стойност, която демонстрира истинска загриженост за благополучието на другите.

Високи стандарти:

Успехът на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ зависи от това всеки да прави правилното. Без значение от позицията, всички са лидери по отношение на етиката и почтеността, и следва да се изпълняват важни ангажименти.

Познаване и изпълнение на указанията, изложени в Етичния кодекс;
Насърчаване на положителна, приобщаваща обществена и работна среда, както и силна култура на етика;
Квалификация и компетенции, свързани с осъществяване на целите на Фондацията;
Съобщаване при съмнения за нарушения на закона или Етичния кодекс;
Не се толерира репресия в обществената и работна среда;
Докладване за всяка известна или подозирана репресия;
Ангажираност към общественото благо;
Отчетност пред обществеността;
Ангажимент към закона;
Уважение към стойността и достойнството на хората;
Приобщаване и социална справедливост;
Уважение към плурализма и многообразието;
Прозрачност, почтеност и честност;
Отговорно управление на ресурсите;
Ангажимент за високи постижения и поддържане на общественото доверие.

Професионализъм:

Всички лица, свързани с постигане на целите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, се ангажират усърдно да извършват професионалните си активности, да работят и градят в интерес на Фондацията, и да преследват цели за ефективност и ефикасност, с пълното съзнание, че етиката е основна грижа на Фондацията, и че поведение, което е в противоречие с приложимите закони или с този Етичен кодекс, макар и теоретично създадено в полза на Фондацията, не се толерира.

Лидерство с висока почтеност:

Всеки има ключова роля в етичната култура на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“.
Допълнителни отговорности на Колективния върховен орган на Фондацията, включително:

Задаване на тон и действие като етичен модел за подражание за всички около Фондацията;
Създаване на среда, която насърчава задаването на въпроси и дебатиране;
Приемане и докладване по подходящ начин на мнения и сигнали, имайки предвид изискванията на Етичния кодекс;
Осигуряване на достъп до Етичния кодекс;
Приемане на роля за създаване на честна и уважавана обществена и работна среда.

Етична организация:

Етичното поведение е с по-голяма стойност от това просто да следваш закона. Очаква се хората, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, да отговарят на по-висок стандарт, дори ако ситуацията е сложна или няма конкретна политика, която да се следва. От всички се очаква да се използват и взимат най-добрите етични решения всеки ден.

Етичен процес за взимане на решения:

А) Следвате ли ценностите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“?
Б) Дали това отстоява репутацията на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ за водене на общественополезна дейност етично?

Зависи от всички да се прави правилното. Задавайки въпроси и докладвайки за потенциални проблеми, се помага на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ да успее при осъществяване на целите в обществена полза.

При въпрос или притеснение, свържете се с нас чрез някой от следните ресурси:
https://elenanoble.org
elenanoblefoundation@gmail.com

Колективен върховен орган на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“:

Председател на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“;

Заместник-председател на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“.

Проучване:

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ приема сериозно загрижеността за спазването на стандартите в Етичния кодекс. Фондацията внимателно преглежда всички доклади и провежда проучвания при необходимост – докато обработва личните данни дискретно. Независимо от позицията във Фондацията, всеки, който нарушава Етичния кодекс, политиките, стандартите и процедурите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ или закона, ще бъде обект на дисциплинарно установяване. Очаква се всички да градят при общественополезната дейност с честност и почтеност, в уверение, че действията им съответстват на ценностите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“.

Организационни любезности:

По време на дейността, свързана с мисията и целите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, може да се предоставят или приемат организационни подаръци, забавления, храна или пътувания. По този начин обмяната на организационни любезности помага да се утвърдят отношенията с организационните и корпоративни партньори и да им се предостави информация за Фондацията, както и за нейните цели и мисия. Кореспондирайки с държавни служители, трябва да се проявява допълнителна предпазливост и акуратност при предлагане на организационни любезности. Може да е незаконно да се предлага нещо, дори скромно ядене или рекламен ресурс, на някои държавни служители. Преди проявяване на организационна любезност към правителствен служител, се изисква етично обмисляне и съвет със законен представител на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“. Законите в отделните държави се различават, и дори ако обменът на организационни любезности е разрешен от местните закони, може да не бъде разрешен от други. Изискуема е консултацията с етиката и спазването й във Фондацията.

Работа с държавната администрация и държавното управление:

Организационните взаимодействия с правителствените структури често са подчинени на строги регулации и изисквания, на които трябва да се отговаря. Винаги се изисква честност, точност и коректност при всички отношения с държавни служители, агенции, изпълнители и подизпълнители, като се спазват приложимите закони, разпоредби и политиките на Фондацията.

Почтеност в маркетинга:

За обществеността маркетингови материали на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ представляват цялостния облик на Фондацията. Тези материали трябва винаги да представят дейността на Фондацията справедливо, точно и открито.
Високите стандарти в етиката, съчетани с дейността на Фондацията в обществена полза, дават предимство за реализация на целите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна”.

Конкуренция:

Използват се само законни и честни средства за събиране на информация за конкурентите. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ не приема събирането на конкурентна информация чрез принуда за разкриване на такава информация. В случай, че бъде предложена конкурентна информация, която не трябва да бъде разкрита, се предприема отказ за приемане на информацията, като незабавно се уведомява Фондацията.

Подкупничество:

Ключовите ценности на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ за справедливост и почтеност са централни за устойчивото развитие на Фондацията както в местната среда, така и на международно ниво. Фондацията не толерира или поддържа дейността си чрез неетични средства като подкупи или други корумпирани плащания, независимо от местния организационен обичай. Фондацията не приема или предоставя подкупи. Незаконно е да се предлага, обещава, дава или приема нещо ценно за организационен или корпоративен партньор или държавен служител, което би могло да повлияе корупционно.
Тези правила се отнасят за всички лица, свързани с Фондацията, като се забранява предлагането или приемането на какъвто и да е вид корумпирани плащания. Когато се избира организационен или корпоративен партньор, се избягва всеки, който има история на неетично поведение.

Конфликт на интереси:

Всеки, свързан с дейността на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, носи отговорност при взимане на решения, които са в най-добрия интерес на Фондацията. Разкриването е необходимо за онези лични интереси и дейности, които създават потенциал за конфликт на интереси. По този начин се защитава дейността и постигането на целите на Фондацията, както и културата й на почтеност.

Активи и сигурност:

Активите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ са от съществено значение за успеха на Фондацията.
Разумното използване на ресурси на Фондацията защитава информацията, свързана с Фондацията, както и паролите и потребителските идентификатори. С особено внимание се изтеглят или отварят прикачени файлове или софтуер от неизвестни източници.

Лична информация:

Част от ангажиментите за уважение на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се отнасят до това как Фондацията обработва лична информация, до която тя би могла да има достъп. Винаги трябва да се получи разрешение преди да се събира, използва или разкрива тази информация. Тези, които имат достъп до лична информация, трябва да я защитават, да я използват законно и правилно, и никога да не я споделят на лица, които нямат нужда от нея или не са упълномощени да я получават.

Конфиденциална информация:

За постигане на целите Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ разчита на поверителната информация на Фондацията, която е една от най-ценните й активи. Фондацията се задължава да третира всяка информация, получена при осъществяване на организационната й дейност като поверителна, като гарантира пълно и навременно спазване на всички мерки, приети за сигурността и защитата на данните, съдържащи се в нейните информационни системи и архиви.
Във Фондацията информацията се класифицира, както е описано в Устава на Фондацията. Цялата информация, различна от обществената, трябва да се третира поверително. Не се разкрива поверителна информация извън Фондацията без изрично одобрение и подходящи споразумения за поверително разкриване. Дори в рамките на Фондацията не се толерира споделяне на поверителна информация с хората, освен ако те нямат „необходимост да знаят“.
Използването на поверителна информация, до която се има достъп, е разрешено само за постигане на целите на Фондацията, като тази информация не се споделя с никого, освен ако лицата са упълномощени и имат организационна причина да я знаят, дори и в рамките на Фондацията. Обсъждането на информация, свързана с Фондацията, следва да е с особено внимание на обществени места, тъй като може да станете обект на подслушване.
Със същите принципи се защитава поверителната информация, която принадлежи на други организации. При наличие на достъп до информация, свързана с организационен или корпоративен партньор, нейното опазване търпи еквивалентни принципи, както при Фондацията, като не се споделя с никого, който няма организационна нужда да я знае.

Социална медия:

Всички, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, носят отговорност да проявяват повишено внимание, когато се говори за Фондацията или нейната организация чрез платформи за социални медии. Поведението в социалните медии не се отразява само върху Вас, това може да даде отражение и върху Фондацията.
Само председателят и заместник-председателят на Фондацията са хора с правомощие да говорят от името на Фондацията. Не се приема преувеличаване на правомощията да се говорите за Фондацията. Разкриването на поверителна или защитена информация на Фондацията е строго забранено в онлайн и офлайн дейностите.

Говорител:

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ има оторизиран говорител в лицето на председателя на Фондацията, който е с правомощия да дава официални изявления и позиции на Фондацията по конкретни въпроси.

Акуратни книги и записи:

Като част от дейността на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, се създават организационни книги и записи. Тези записи са важни за решенията и дейността на Фондацията, с отговорност и гаранция, че са точни, актуални, достоверни и пълни, следвайки всички закони, разпоредби, изисквания, стандарти и процедури.
Съхраняването на точни записи не е само за създаване на документи, а и тяхното управление, включвайки поддържане, запазване и правилно разпореждане с архивите. Културата на съответствие и етиката на Фондацията изискват прозрачност и предоставяне на пълна информация при необходимост.

Пране на пари:

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се ангажира да спазва изцяло всички закони срещу изпирането на пари и антитероризъм в целия свят.
В подкрепа на този ангажимент всички, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, трябва да следят за знаци при изпирането на пари и финансирането на тероризма, като наблюдават организационните и корпоративни партньори за всякакви индикации за незаконна дейност, и да се сигнализира за възможни съмнителни операции. Съхраняването на пълна и точна документация за всички организационни дейности и транзакции е задължително.

Дискриминация:

Разнообразието в обществото е част от това, което Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ интегрира. Подкрепяйки и поддържайки ангажимент за многообразието, Фондацията носи отговорност при демонстрацията на уважение и създаването на приобщаващо поведение. Фондацията не толерира незаконна дискриминация въз основа на защитените характеристики, като:
Раса;
Цвят;
Възраст;
Пол;
Национален произход;
Увреждане;
Религия;
Сексуална ориентация;
Полова идентичност;
Семейно положение;
Бременност;
Генетична информация;
Други характеристики, защитени от закона.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ гарантират, че предлага уважение, и че жалбите се обработват бързо и ефективно.

Тормоз и неуважително поведение:

Действията и начинът, по които Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се отнася към другите, са ключови за създаването на продуктивен, приобщаващ и развиващ се център от обществена полза. Фондацията приема подход, основан на справедливост и уважение, като строго отрича, каквото и да е участие в тормоз или друго непрофесионално поведение, което включва заплахи, актове на насилие, сплашване, употреба на насилствен език и опити за внушаване на страх у другите. Можете да изразите загрижеността си към Фондацията чрез използването на контактен ресурс – www.elenanoble.org и elenanoblefoundation@gmail.com.

Устойчивост:

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ е с ангажимент към устойчивост, донасяйки стойност както за целите си, така и за обществото. Фондацията е ангажирана с опазването на природните ресурси, намалявайки въздействието върху околната среда, когато е възможно.
Част от целите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ са прости: подобряване на всеки живот и гарантиране на дългосрочния успех на Фондацията, отдаденост на младите и тяхното развитие.
Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ е с програмна насоченост към достъпа на младите до кариерни, образователни и развиващи пътеки и възможности, съобразени с целите на Фондацията.

Доброволчество:

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ насърчава всички да се включат към общностите на Фондацията, които спомагат реализирането на нейните цели в обществена полза.

Социална отговорност:

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ приема зачитането и грижата за човешкия фактор като фундамент при положителната роля на дейността на Фондацията в обществена полза. Фондацията свойствено приема социалната отговорност като етична обединяваща рамка, като предава своите ценности на поколенията, генерирайки социално въздействие като цялостна система от полза за обществото.
Социалната отговорност в етичен план на Фондацията е задължението й да действа честно и правилно.

С мисия, характеризираща човечността като непреходна!

ФОНДАЦИЯ “ЕЛЕНА БЛАГОРОДНА – ЧОВЕЧНОСТТА Е НЕПРЕХОДНА”