Правилник

Правилник за устройството и дейността на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Наименование:

Наименованието на Фондацията е „Елена Благородна – човечността е непреходна“.
Наименованието може да се изписва и на английски език като “Elena Noble foundation – humanity evermore”.

Седалище и адрес на управление:

Седалище и адрес на управление на Фондацията – гр. Хасково, бул. „Съединение“ 10, етаж 2, офис 42.

Срок:

Фондацията се учредява за неопределен срок.

Определяне на дейността:

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се определя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 37 от ЗЮЛНЦ.
Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ е основана с Учредителен акт от 19.02.2020г.
Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ ЕИК в регистъра на ЮЛНЦ: 206032804

Цели на Фондацията:

Подкрепа – финансова и морална, консултиране и подпомагане на таланта, образованието, практическата реализация и интеграция на деца и подрастващи, както и на хора в нужда – без ограничение във възрастта, в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности.

Консултиране и трансфер на експертни знания, както и посредничество между обучаващи се и обучаващи организации, лица и учебни заведения за развитие на умения и реализиране на достижения в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности.

Иницииране, подкрепа, консултиране, участие и реализиране на проекти за развитието и практическата реализация на таланти в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности.

Осигуряване на стипендии, дарения, спонсорство и/или други форми на финансова подкрепа за деца и подрастващи, както и на хора в нужда – без ограничение във възрастта, в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности, за тяхното развитие и практическа реализация, както и за други нужди на Фондацията.

Средства за постигане на целите на Фондацията:

Издирване и откриване на талантливи и със заложби в дадената област – деца, подрастващи и лица в нужда – без ограничение във възрастта им, и подпомагането им финансово, морално и/или чрез консултиране за развитие на техните умения и успешна практическа реализация в дадената област в България или в чужбина.

Създаване или участие в създаването на нови социални и младежки единици и центрове в горните области, както и подпомагане на вече съществуващите и на лицата в нужда, които са се обърнали за помощ към тях.

Подпомагане, сътрудничество и партниране с други нестопански организации, учебни заведения, институти и/или физически и юридически лица със сходни цели и дейност в България или в чужбина.

Организиране и финансиране на собствени или посредничество и подпомагане за участие в организирани от други организации – семинари, конференции, форуми, дискусии, курсове и обучения, свързани с развитието и усъвършенстването на личните качества и способности на деца, подрастващи и лица в нужда – без ограничение във възрастта им, с цел успешното развитие на таланта и уменията им и интегрирането им в обществото.

Набиране на средства от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица за постигане на целите на Фондацията, за осигуряване и реализиране на нейната дейност, програми и проекти – в това число и подсигуряване на стипендии, дарения и спонсорство за обучението, развитието и реализацията на талантливи – деца, подрастващи и хора в нужда – без ограничение във възрастта в България или в чужбина.

Организиране, издаване и/или подпомагане издаването, както и разпространението на материали и литература, свързани с областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности, както и информационни и рекламни материали за подпомагане, развиване и популяризиране на дейността на Фондацията.

Разработване и участие в проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране целите и дейностите на Фондацията от национални, европейски и международни програми.

Намиране и привличане на експерти – треньори, учени, специалисти, партньори и доброволци за подпомагане дейността на Фондацията.

Организиране на състезания, наградни фондове, както и даване на награди за постигнати резултати в областите: спорт, култура, история, изкуство, наука и образование, младежки и социални дейности.

За постигане на своите цели Фондацията може да извършва и всяка друга дейност, разрешена от закона, както и да участва в други организации и дружества с цел постигане на целите на Фондацията.