Принципи

ПРИНЦИП НА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, към които се прилага този Принцип, се задължават да взимат законни и етични решения, основаващи се на основните ценности на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ за честност, почтеност, спазване на обещания, справедливост, уважение и загриженост към другите.
Етичното взимане на решения изисква използването на здрав разум и добра преценка, като се обмисли и оцени курсът на поведение в светлината на следните ръководни принципи:
Проява на компромис в името на хармонията и цялостността на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“;
Уважение и достойнство към отделните личности;
Насърчаване на индивидуална инициатива и иновации в националната сфера, гъвкавост, сътрудничество и доверие.
Популяризиране на културите на места, където се отчита човешкият фактор, ценен, насърчаван и признат;
Защита на околната среда.
При предстоящо взимане на решение за правилните действия за предприемане лицата, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, трябва да са сигурни, че могат да отговорят с „да“ на следните въпроси:

1. Съответстващо ли е това действие с етичните ценности на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ за безкомпромисна честност и почтеност?
2. Дали това действие ще защити репутацията на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна” като етична организация?

ПРИНЦИП ЗА УВАЖЕНИЕ
Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Всеки има право на уважително отношение и зачитане на човешкия фактор при осъществяване на дейността и целите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, съобразявайки се с етиката и ценностите на Фондацията. Да бъдеш уважаван означава да бъдеш третиран честно и професионално. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ не толерира дискриминация и тормоз.
Този Принцип гарантира, че лицата, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, се третират с достойнство и уважение. Този Принцип също така засилва ангажимента на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ за спазване на принципите, забраняващи дискриминация, тормоз и репресия.
Този Принцип се прилага в световен мащаб за всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ и може да се прилага за тези, които действат от името на Фондацията.
Целта на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ е да има среда при осъществяване на дейността и целите на Фондацията, която да отразява и цени най-доброто във всички, където хората се отнасят с уважение и професионално, и където индивидуалните различия се оценяват. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ не толерира дискриминация, тормоз или непрофесионално или неподходящо поведение, което пречи на тази цел.
Фондация „Елена Благородна – човечността е
непреходна“ оперира в сложна и разнообразна глобална среда. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ действа по принципа на етичното организационно поведение, осигурявайки най-високи стандарти за етика и почтеност, като по този начин защитава репутацията на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“.
Фондация „Елена Благородна – човечността е
непреходна“ забранява всички форми на дискриминация срещу лица, свързани с Фондацията и нейната дейност и цели.
Този Принцип забранява тормоза като нежелано поведение към дадено лице. Сексуалният тормоз е форма на тормоз, която се основава на пола на човек или включва искане за сексуално склоняване. Лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, в консенсусни интимни отношения също трябва да спазват Етичния кодекс на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“.
Фондация „Елена Благородна – човечността е
непреходна“ очаква уважение и професионално поведение по всяко време, независимо от ситуацията. Действията на лицата, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, се отразяват и върху Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“. Местата, в които се извършва дейността на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, трябва да бъдат професионални, подходящи и съобразени с ценностите, репутацията и етиката на Фондация.
Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изисква уважителен диалог, без значение от ситуацията и средата.
Засегнати лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, могат да използват контактната форма в www.elenanoble.org или имейл elenanoblefoundation@gmail.com, подавайки оплакване.

ПРИНЦИП ЗА РЕКЛАМИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Репутацията на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ като отговорна компания се разпростира върху дейността и целите, които следва. Всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, към която се прилага този Принцип, се задължават да представят дейността и целите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ истинно, справедливо, точно и професионално при всички маркетингови действия.
Доверието е основата на организационните отношенията на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ със своите партньори, дарители и рекламодатели. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се задължава да комуникира честно и точно относно своята дейност и цели.
Този Принцип се прилага в световен мащаб за всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“.
Прилагането на този Принцип към всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, задължава към изрични или подразбиращи се претенции в маркетинга, които включват различен маркетингов ресурс.

Представянето на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се изисква да бъде справедливо, точно и професионално в имейли, разговори, договори, дарения, материали, реклама и всички други комуникации;
Не се толерират представяне, рекламиране или претенции, които не съответстват на етичните ценности на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“;
Не се толерира участието в измамни действия или практики или други нелоялни методи на конкуренция;ю
Не се толерират неверни или измамни изявления за дейността и целите на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“.

ПРИНЦИП НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ, ОРГАНИЗАЦИОННИ ТАЙНИ И ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се ангажира да защитава поверителна информация. Всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, никога не трябва да разкриват поверителна информация пред никого извън Фондацията без изрично одобрение. Поверителната информация на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ е ценен актив.
Точно както очакваме другите да уважават поверителната информация на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, така и Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ уважава поверителната информация на други страни.
Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се ангажира да използва само етични средства за събиране и използване на организационна информация, свързана с дейността и целите на Фондацията.
Този принцип се прилага в световен мащаб за всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“.
Не се споделя поверителна информация, свързана с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ с приятели или семейство;
Не се говори за конфиденциална информация, свързана с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ на обществени места, където можете да бъдете подслушвани;
Не се оставя поверителна информация, свързана с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ без надзор;
Не се разкрива конфиденциална информация, свързана с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ на никого извън Фондацията, който няма споразумение за поверително разкриване, защитаващо тази информация.

ПРИНЦИП ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ уважава поверителността на всички лица, свързани с Фондацията. Всяка лична информация, която Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ събира, се третира внимателно, защитено и се използва законно и правилно.
Този Принцип отразява стойността, която Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ дава при печеленето и запазването на доверието на всички лица, свързани с Фондацията, които споделят личната си информация.

Управление на личната информация:

Качество – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ предприема разумно организационни стъпки, за да гарантира, че личната информация е надеждна за нейното предназначение, точна, пълна и актуализирана.
Достъп – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ поддържа процедури, за да предостави на хората разумен достъп до личната им информация и възможност за коригиране или изтриване на неточна или непълна информация.
Сигурност – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ предприема разумно организационни мерки за защита на личната информация от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп или разкриване, промяна и унищожаване.
Задържане – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ не съхранява личната информация за по-дълъг период от необходимото.
Процес на подаване на жалба – Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ осигурява възможност за подаване на жалби чрез контактна форма от www.elenanoble.org и чрез имейл elenanoblefoundation@gmail.com.

ПРИНЦИП АНТИ-ПОДКУП
Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” забранява подкупа. Всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, за които се прилага този Принцип, не трябва да предоставят, предлагат или приемат подкупи или корупционни плащания. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна забравяна плащания за улеснение за подкупи.

ПРИНЦИП ЗА БОРБА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се ангажира да спазва изцяло всички закони срещу изпирането на пари и антитероризъм в целия свят. Всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, се задължават да спазват всички закони, наредби и организационни политики, насоки, стандарти и други процедури, за да гарантират спазването на този Принцип. Целта на този Принцип е да предотврати всяко участие на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ в дейности по пране на пари. Този Принцип се прилага в световен мащаб за всички лица, свързани с Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“, и може да се прилага за тези, които действат от името на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“.

Стъпки за спазване:

Познаване на организационните партньори;
Наблюдаване на финансовата дейност;
Водене на пълни записи;
Подаване на сигнал за всякаква подозрителна дейност;
Сътрудничество изцяло с органите по законосъобразност, натоварени с прилагането на законите за борба с прането на пари, като това включва сътрудничество с етиката на Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ и спазването на Етичния кодекс на Фондацията.